Klub kaktusářů Dvůr Králové nad Labem


Stanovy Klubu kaktusářů
ve Dvoře Králové nad Labem

§ 1 Název a sídlo sdružení

 1. Název sdružení zní: Klub kaktusářů Dvůr Králové n.L.
 2. Sídlem sdružení je: Dvůr Králové n.L.

§ 2 Cíle sdružení

Klub kaktusářů ve Dvoře Králové n.L. je dobrovolným, zájmovým společenským a nepolitickým sdružením zájemců o pěstování a studium kaktusů a jiných sukulentních rostlin, které si klade za cíl přispívat k poznání, ochraně a uchování ohroženého bohatství exotické přírody a podporovat toto ušlechtilou formu aktivního odpočinku; za tímto účelem sdružení pečuje o rozvoj praktických i teoretických znalosti svých členů, podporuje pěstování sukulentních rostlin v kultuře a uchování hodnotného genofondu ohrožených druhu; svou činností k tomu vytváří potřebné technické, organizační, informační, odborné, obchodní, společenské a jiné předpoklady; propaguje pěstování a studium sukulentních rostlin ve veřejnosti, zejména pořádáním výstav, přednášek, náborových akcí, prostřednictvím tisku; publikační, kulturní a jinou osvětovou činnosti. Ve spolupráci s organizacemi dětí a mládeže pečuje o rozvoj této záliby u mládeže.

§ 3 Vznik a zánik členství

 1. Členství vzniká písemnou přihláškou a zaplacením členského příspěvku. Podléhá schválení výborem sdružení, v případě odvolání, schválení členskou schůzí.
 2. Členství zaniká písemnou odhláškou, nezaplacením členského příspěvku ani po upomínce do 31. března příslušného roku, pozastavením členství a úmrtím. Zánikem členství nevzniká nárok na vrácení členských příspěvků nebo jejich části.

§ 4 Práva a povinnosti členů

 1. Každý člen má právo být informován o všech akcích sdružení, odebírat odborný časopis, účastnit se všech akcích pořádaných pro členy sdružení, využívat spolkové knihovny a jiných zařízení sdružení a volit všechny orgány sdružení; zletilý člen má právo být volen do všech orgánu sdružení.
 2. Každý člen je povinen včas platit členské příspěvky a.účelové příspěvky, chránit majetek sdružení, převzaté funkce vykonávat svědomitě a bez nároku na odměnu, vystříhat se všeho, co může narušit přátelské soužití v rámci sdružení i mezi jeho jednotlivými členy.
 3. Členu, který závažným způsobem poruší, nebo přes udělené napomenutí opětovně poruší stanovy sdružení, může být členství pozastaveno. Pozastavení lze vyslovit na dobu 1 až 10 let. Napomenutí vyslovuje výbor sdružení, o odvolání rozhoduje členská schůze.
 4. Považuje-li člen sdružení rozhodnutí některého z jeho orgánů, proti němuž již nelze podle stanov podat opravný prostředek, za nezákonné nebo odporující stanovám, může do 30 dnů ode dne, kdy se oněm dověděl, nejpozději však do 6 měsíců od rozhodnutí, požádat okresní soud o jeho přezkoumání.

§ 5 Orgány sdružení

 1. Orgány sdružení jsou:
  1. členská schůze - výroční členská schůze;
  2. výbor;
  3. komise;
  4. revizoři účtu.
 2. Členskou schůzi svolává výbor sdružení podle potřeby, výroční členskou schůzi jednou za rok. Členská schůze nebo výroční členská schůze musí být svolány do tří týdnů poté, kdy o to písemně požádala nejméně jedna třetina členů sdružení.
 3. Výroční členská schůze:
  1. projednává a schvaluje výroční zprávu výboru, účetní uzávěrku a zprávu;
  2. revizorů účtu;
  3. schvaluje plán činnosti a rozpočet na nový kalendářní rok;
  4. volí na období 4 let členy výboru a revizory účtu;
  5. stanoví výši členského příspěvku a ocelových příspěvků;
  6. rozhoduje o zániku členství.
 4. Členská schůze jedná o všech záležitostech sdružení, s výjimkou těch, které jsou v pravomoci výroční členské schůze.
 5. Výbor zajišťuje činnost sdružení podle usnesení výroční členské schůze a členských schůzí, v souladu se stanovami, a odpovídá členstvu za svou činnost.
 6. Na své ustavující schůzi volí výbor ze svého středu předsedu, místopředsedu, jednatele, hospodáře a podle potřeby další funkcionáře výboru.
 7. Neodkladné záležitosti, příslušející do působnosti výboru, vyřizuje předseda (místopředseda) a jednatel (hospodář). Jejich opatření musí být schváleno výborem na jeho nejbližší schůzi.
 8. K řízení dílčích úseků činnosti nebo k zabezpečeni náročných, časově omezených úkolů, může výbor zřizovat komise z ostatních členů sdruženi. V čele komise je vždy člen výboru. Komise odpovídá výboru, členské schůzi odpovídá činnosti komise výbor.
 9. Řádně svolané členské schůze a výroční členské schůze jsou schopny se usnášet při jakémkoliv počtu přítomných členů. Výbor a komise jsou schopny se usnášet, jeli přítomna nejméně polovina členů. K přijetí návrhu a usnesení je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů.
 10. Není-li předem výslovně rozhodnuto jinak, probíhá jednáni a hlasováni způsobem ve sdružení obvyklým.
 11. Revizoři účtů společně či jednotlivě:
  1. mohou kdykoliv provádět kontrolu celkového stavu hospodaření i dílčích účetních dokladů a hospodářských položek;
  2. mají právo zúčastnit se s hlasem poradním schůzí výboru;
  3. podávají výboru průběžné zprávy o své činnosti a výroční členské schůzi zprávu o revizi hospodaření za uplynulý rok;
  4. v odůvodněných případech mohou podat členské schůzi návrh na odvolání jednotlivých členů výboru v případě, že tito neplní nebo porušují své povinnosti;
  5. mohou podat výroční členské schůzi zdůvodněný návrh na odvolání celého výboru i před uplynutím jeho funkčního období v případě, že výbor neplní své povinnosti nebo jedná v rozporu se stanovami;
  6. za svou činnost odpovídají výroční členské schůzi bez ohledu na volební období až do té doby, než jsou touto schůzí své funkce zproštěni.
 12. Sdružení zastupuje předseda, místopředseda a jednatel, kteří jsou oprávněni jednat jménem sdružení jako právnické osoby.

§ 6 Zásady hospodaření

 1. Výbor sdružení hospodaří během kalendářního roku podle rozpočtu, schváleného výroční členskou schůzi.
 2. Příjmy sdružení tvoří:
  1. členské a účelové příspěvky;
  2. dary, dobrovolné příspěvky a majetkové převody občanů i právnických osob;
  3. vstupné z přednášek, výstava obdobných akcí;
  4. výnosy z dobrovolné příležitostné práce členů;
  5. výnosy ze společenských, propagačních a náborových akcí;
  6. výnosy z vedlejší hospodářské činnosti, sloužící členům sdružení podle 2 stanov.
 3. Členům sdružení nepřísluší žádné podíly z jeho hospodařeni, a to ani při zániku sdružení. Jednotliví členové za závazky sdruženi neručí. Za mimořádné výsledky práce ve prospěch sdruženi může být členu přiznána přiměřená odměna; to není v rozporu s § 4 odst. 2 stanov.
 4. Členům sdružení zajišťujícím výkon vedlejší hospodářské činnosti může být výborem sdružení, v souladu s § 6 odst. 2, bod f stanov, stanovena finanční odměna.

§ 7 Zánik sdružení

 1. Sdružení zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením (§ 5 odst. 3e stanov).
 2. Při rozhodování o zániku sdružení rozhodne výroční členská schůze současně o majetku sdružení.
 3. Nebylo-li přijato rozhodnutí o majetku podle předchozího bodu, přechází majetek na místně nejbližší sdružení, které sleduje stejné cíle ( § 2 stanov) a do něhož přešel největší počet členů zaniklého sdružení.

© Klub kaktusářů Dvůr Králové, z. s. 2006-2024.
Pravidla používání